ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2613
ชื่อสมาชิก : วารุณี ผ่องแผ้ว
เพศ : หญิง
อีเมล์ : warunee_pp@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 9/3/2564 9:01:08
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 9/3/2564 9:01:08


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เนื้อหาเกี่ยวการจัดการเรียนการสอนในวิชาทางการพยาบาล การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การวิจัย การเขียนตำรา เอกสารวิชาการทางการพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันปัญหาสุขภาพ การบำบัด รักษา ดูแลเพื่อแก้ไขปัญหาทางสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพหลังการเจ็บป่วย
การสรุปเนื้อหาจากการอบรมทางวิชาการ วิชาชีพ การปฏิบัติการพยาบาล
จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์
สรุปการเรียนรู้ในโครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีการสอนที่สร้างทักษะ 4 Cs สอดแทรกในรายวิชา
สรุปการอบรมในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ หัวข้อเรื่อง “เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” : การประยุกต์ใช้กับการเขียนตำราและหนังสือทางการพยาบาล