ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1709
ชื่อสมาชิก : สาวิตรี ทิพนี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : Sawitree_t@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 28/8/2557 11:11:47
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/8/2557 11:11:47


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 “Smart Laboratory : ระบบออนไลน์กับการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ”