Blog : ขอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ขอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2
ตามหนังสือที่.......อว 69.5.5/ 78.............. ลงวันที่.........15 มีนาคม 2564..................... ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าเข้าร่วม.....การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 .....เรื่อง.......การนำเสนอผลงานทางวิชาการ............................................ เมื่อวันที่........19 มีนาคม 2564.................. ณ.........มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านระบบออนไลน์.............นั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม.......การประชุมวิชาการ ฯ................ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นจึงขอรายงานสรุปเนื้อหาและประโยชน์ที่ได้รับ ดังนี้ 1. สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าประชุม/อบรม ฯลฯ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การวิจัย และรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาและวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและประสบ การณ์ระหว่างนักศึกษา นักวิชาการ ในภาครัฐและเอกชน และเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิจัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 (Sci-Tech 19th) พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์จำนวนทั้งหมด 183 คน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถที่เหมาะสมกับสาขาวิชาที่กำลังศึกษาอยู่ ที่เหมาะสมกับอาชีพในอนาคต และเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ ในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษของคณาจารย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานพิเศษของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์จากหลากหลายมหาวิทยาลัย โดยมีการแบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ การนำเสนอได้แก่ 1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ 3. กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ - 2 – 4. กลุ่มเคมี และเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 5. กลุ่มวัสดุศาสตร์และฟิสิกส์ประยุกต์ โดยจัดการนำเสนอเป็นภาคบรรยายทั้งหมด 8 กลุ่มและภาคโปสเตอร์อีก 7 กลุ่ม 2. ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ 1. ได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้จากการศึกษาและวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา 2. ได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ในการศึกษาและวิจัยของคณาจารย์ และนักศึกษา 3. ได้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน (ระดับงาน/หลักสูตร/คณะ) 1. ได้เห็นความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักศึกษา 2. ได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 3. ได้มีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ พร้อมนี้ได้แนบ..............หลักฐานการเข้าร่วมประชุม ฯ..........................จากการเข้าประชุม/อบรมฯลฯ มาพร้อมนี้แล้ว จำนวน....1....แผ่น/ชุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (......รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย.......) .................25 มีนาคม 2564..........................
URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้