Blog : ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ และการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” ในวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ. นนทบุรี นั้น ข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศไทย 4.0 ทำให้มีความเข้าใจ และเห็นว่าการต่อยอดงานวิจัยเพื่อการพาณิชย์ สามารถทำได้ นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ ของแต่ละสถาบัน เช่น การพัฒนาพื้นไม้จากไม้ปาล์มน้ำมัน เตียงฝึกยืนไฟฟ้า การศึกษารูปแบบรองเท้าสตรีที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเพื่อเพิ่มโอกาสการใช้สอย ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่ใช้เทคโนโลยีนีโอโซมซึ่งพัฒนาด้วยกะทิ เป็นต้น ซึ่งทำให้ได้เห็นว่าพืชหลาย ๆ ชนิด สามารถนำมาวิจัยจนก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทั้งได้ชมงานวิจัยประเภทโปสเตอร์/รับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยประเภทบรรยาย โดยแบ่งเป็นหลายสาขา ได้แก่ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา และการศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และ งานสร้างสรรค์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ สาขาวิชาการบริการวิชาการสู่สังคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยข้าพเจ้าได้เข้าฟังการนำเสนอในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ สาขาวิชาการบริการวิชาการสู่สังคม และสาขาวิชาสาขาวิชามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยา และการศึกษา เนื่องจากเห็นว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ เช่น ในการนำเสนองานวิจัยสาขาวิชาเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ เรื่อง การเสริมกากสาคูในอาหารที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิตของไก่พื้นเมือง โดยงานวิจัยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ และใช้วิธีการของ Duncan ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภายหลังการวิเคราะห์ความแปรปรวน ซึ่งข้าพเจ้าสามารถนำไปบอกเล่าให้นักศึกษาในรายวิชา สต301 หลักสถิติ ฟังได้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้รับฟังการนำเสนอบทความวิจัย ในสาขาวิชาการบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี โดยเน้นประชากรเป็นผู้สูงอายุ เช่นงานวิจัยเรื่อง บทบาทของผู้ประกอบการที่พักและโรงแรม โดยใช้กลยุทธ์มุ่งเน้นตลาดสังคมผู้สูงอายุ กรณีศึกษา กิจการรีสอร์ท ดำเนินแคร์ ราชบุรี โดยได้รับทราบจากผู้นำเสนอผลงานวิจัยว่าเป็นงานวิจัยที่เกิดจากการมอบหมายงานในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย โดยผู้วิจัยเลือกใช้สถิติเชิงพรรณนาเป็นส่วนใหญ่ ส่วนในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมวิทยาและการศึกษา เช่น การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาระบบคลังข้อสอบอิเล็กทรินิกซ์ ของโรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ในการทำวิจัยในชั้นเรียนได้ นอกจากนั้นข้าพเจ้ายังได้นำเสนอผลงานภาคบรรยายในหัวข้อ “ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐานในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์” และมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน กับผู้เข้าร่วมรับฟัง และ ผู้ทรงคุณวุฒิ และจากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย และเป็นแนวทางในการทำวิจัยต่อไปด้วย
URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้