Blog : พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
วันที่ 14 มกราคม 2559 ดิฉันได้เข้าร่วมฟังสัมมนา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ การสัมมนาครั้งนี้เป็นการเผยแพร่พ.ร.บ.ฉบับปัจจุบันซึ่งใช้มาตั้งแต่พ.ศ. 2525 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกได้เผชิญกับการระบาดของโรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรคสายพันธุ์ใหม่ และสายพันธุ์เก่า รวมทั้งการพัฒนาการทางเทคโนโลยีที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการนำเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ไปใช้ในทางทั้งที่เป็นประโยชน์หรืออาจนำไปใช้ในทางที่เป็นอันตรายต่อสาธารณชนอย่างกรณีการใช้เป็นอาวุธชีวภาพ พ.ร.บ. เชื้อโรคและพิษจากสัตว์พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย เพราะเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมกำดับดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ ในประเด็นการผลิต ครองครอง ขาย นำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ และส่งเสริม สนับสนุนให้สถานที่ห้องปฏิบัติการที่มีการดำเนินกิจการเกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ มีระบบความปลอดภัยความมั่นคงทางชีวภาพที่ได้มาตรฐานเช่นเดียวกับต่างประเทศ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้ กล่าวคือ ประชาชนจะมีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครอง ป้องกันอันตราย มีความปลอดภัยจากการแพร่กระจายของเชื้อโรคร้ายแรงชนิดต่างๆที่มีอยู่ในสถานที่ห้องปฏิบัติการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรือจากการนำเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งปลอดภัยจากการที่มีผู้ไม่หวังดีนำเชื้อโรคชนิดร้ายแรงมาใช้ในทางที่ก่อการร้าย อีกทั้งประเทศไทยจะได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศว่ามีกฎหมายกำกับดูแลป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค รวมทั้งป้องกันการใช้เชื้อโรคไปในทางที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชุมชนหรือเป็นภัยต่อความมั่นคง
พ.ร.บ.เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 »
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน  วันที่เขียน  แก้ไขล่าสุดเมื่อ

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้