รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะพยาบาลศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน2567)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2567
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์อมรเลิศ พันธ์วัตร์1360
2.อาจารย์เจนนารา วงศ์ปาลี1350
3.อาจารย์วารุณี ผ่องแผ้ว100
4.อาจารย์สุทธิลักษณ์ จันทะวัง100
5.อาจารย์เบญจมาศ ถาดแสง1110
6.อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์100
7.อาจารย์สุรัช สุนันตา100
8.อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วิศิษฏ์เจริญ120
9.อาจารย์บุษกร ยอดทราย1140
10.อาจารย์หยาดพิรุณ เสาร์เป็ง100
11.อาจารย์ศุภวรรณ ใจบุญ150
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาพร ศรีสว่าง130
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023