รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย11100
2.อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์100
3.อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน100
4.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร110
5.อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์110
6.อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส100
7.อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี100
8.อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี110
9.อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น100
10.อาจารย์ฐิติมา ศรีพร100
11.อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด110
12.อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม1220
13.อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ100
14.อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร100
15.อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร100
16.อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์110
17.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี110
18.อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์100
19.อาจารย์ปณิดา กันถาด1280
20.อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา100
21.อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์100
22.อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์1190
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว100
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์100
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง100
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์100
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล100
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย100
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์1385
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู1490
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์1485
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ1110
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023