รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน2566)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2566
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์1270
2.อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง100
3.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์16105
4.อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม1230
5.อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ1590
6.อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส1140
7.อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ1110
8.อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์100
9.อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง100
10.อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท1240
11.อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ100
12.อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน1กำลังศึกษาต่อ00
13.อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา100
14.อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ1220
15.อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว100
16.อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด14140
17.อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ1125
18.อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน1110
19.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์100
20.อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน1220
21.อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร1220
22.อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร1120
23.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น1115
24.อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์13190
25.อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์100
26.อาจารย์อโนชา สุภาวกุล100
27.อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร110
28.อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ1570
29.อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข1585
30.อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง1กำลังศึกษาต่อ00
31.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ1340
32.อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์1115
33.อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ100
34.อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี100
35.อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์100
36.อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์1120
37.อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม1395
38.อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร100
39.อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา1140
40.อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ11100
41.อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน1120
42.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ1230
43.อาจารย์สินีนาฏ สองศรี1กำลังศึกษาต่อ00
44.อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม100
45.อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์100
46.อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์1110
47.อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน11100
48.อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร100
49.อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย100
50.อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร1110
51.อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์1160
52.อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา100
53.อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร1230
54.อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน1240
55.อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา100
56.อาจารย์อลิษา อินจันทร์1190
57.อาจารย์กษมา ถาอ้าย1240
58.อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง1160
59.อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา100
60.อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ14130
61.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ1225
62.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์1240
63.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย100
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี1285
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย1395
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี1260
67.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว1110
68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส100
69.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ100
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา1370
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ1655
72.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน1390
73.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา100
74.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย100
75.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น16240
76.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์100
77.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง1680
78.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี100
79.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย1110
80.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม1490
81.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ14110
82.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์100
83.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา11100
84.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง1695
85.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม1360
86.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง18105
87.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี1285
88.รองศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี1134
89.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี15170
90.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก13280
91.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย13280
92.น.ส.สรัญญา โชติรัตน์1230
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023