ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์
11 รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์
12 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
16 อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล
19 อาจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021