ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา13155
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร1150
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี1230
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี1375
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ10
6.รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน1590
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์10
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์1586
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง14195
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์1110
11.รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์1345
12.รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ12150
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล1490
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์1280
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ1110
16.อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม13135
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ1372
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล1110
19.อาจารย์ ดร.Rameshprabu Ramaraj10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021