ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์
2 อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
6 อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์
8 อาจารย์กฤษตธี สุนันตา
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา
10 อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์
11 อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข
13 อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์
14 อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข
15 อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์
16 อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล
19 อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง
20 รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี
21 อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ
22 อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
23 อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์
24 อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021