ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.จริยา โกเมนต์1350
2.อาจารย์ ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราภา ศุทรินทร์10
4.รองศาสตราจารย์ ดร.บงกชมาศ เอกเอี่ยม11100
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ115
6.อาจารย์ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร1กำลังศึกษาต่อ0
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์1345
8.อาจารย์กฤษตธี สุนันตา10
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมพร ตันตรา11100
10.อาจารย์ ดร.สมคิด แก้วทิพย์10
11.อาจารย์ ดร.เจตฑถ์ ดวงสงค์ถ์1348
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ยศสุข10
13.อาจารย์จิระพงค์ ไชยซาววงค์1กำลังศึกษาต่อ0
14.อาจารย์ ดร.นนท์ น้าประทานสุข1195
15.อาจารย์ ดร.รุจาดล นันทชารักษ์10
16.อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เจริญผล10
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย11100
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล1130
19.อาจารย์ ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง10
20.รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี1220
21.อาจารย์ ดร.สุชาดา สายทิ1150
22.อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง10
23.อาจารย์นารีวรรณ กลิ่นรัตน์10
24.อาจารย์ ดร.อัคราชัย เสมมณี10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021