ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์
2 อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา
3 อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
4 อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
6 อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
7 อาจารย์ปณิดา กันถาด
8 อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี
9 อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
11 อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
12 อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล
14 อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร
15 อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร
16 อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น
17 อาจารย์ฐิติมา ศรีพร
18 อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด
19 อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
20 อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย
22 อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์
23 อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส
24 อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี
25 อาจารย์อรวรรณ อินสตูล
26 อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
27 อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี
28 อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์
29 อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง
31 อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย
32 อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021