ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์10
2.อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา10
3.อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์10
4.อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ1240
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์1150
6.อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์15165
7.อาจารย์ปณิดา กันถาด14115
8.อาจารย์ ดร.ภาวิดา รังษี1445
9.อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์10
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู1125
11.อาจารย์ ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์10
12.อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ1245
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล10
14.อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร10
15.อาจารย์ ดร.จักรกฤช ณ นคร12110
16.อาจารย์นาตาลี อาร์ ใจเย็น15180
17.อาจารย์ฐิติมา ศรีพร1กำลังศึกษาต่อ0
18.อาจารย์ ดร.อนิรุต หนูปลอด1115
19.อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม1555
20.อาจารย์ ดร.เชษฐ์ ใจเพชร10
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุทธิกานต์ คงคล้าย10
22.อาจารย์ ดร.ขนิษฐา พัฒนสิงห์13145
23.อาจารย์ ดร.ณัชพัฒน์ สุขใส10
24.อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี11100
25.อาจารย์อรวรรณ อินสตูล10
26.อาจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์1115
27.อาจารย์วิชชุดา เอื้ออารี10
28.อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์1235
29.อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน1355
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลดรงค์ ทองสง1130
31.อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย10
32.อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์1250
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล อังคณานนท์1115
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021