ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์10
2.อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง10
3.อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ1390
4.อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง10
5.อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา10
6.อาจารย์กษมา ถาอ้าย10
7.อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา10
8.อาจารย์อลิษา อินจันทร์1325
9.อาจารย์ ดร.พิรานันท์ จันทาพูน1240
10.อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร10
11.อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา10
12.อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร10
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี10
14.อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์10
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง1475
16.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย11100
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม1480
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ10
19.อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย10
20.อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน10
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์10
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา11100
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง1275
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ1295
25.อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร10
26.อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์10
27.อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์13120
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี10
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย10
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม1285
31.อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ10
32.รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก12200
33.อาจารย์สินีนาฏ สองศรี1กำลังศึกษาต่อ0
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์10
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง1115
36.อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม10
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น12200
38.อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน10
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย10
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน1245
41.อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา10
42.อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ13220
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา11100
44.รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี1170
45.อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร1110
46.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ1225
47.อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี10
48.อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์10
49.อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์10
50.อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม1110
51.อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ10
52.อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์1245
53.อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ10
54.น.ส.สรัญญา โชติรัตน์1150
55.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา1360
56.อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข1110
57.อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง1กำลังศึกษาต่อ0
58.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส10
59.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ11100
60.อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์10
61.อาจารย์อโนชา สุภาวกุล10
62.อาจารย์สุมัย หมายหมั้น10
63.อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร10
64.อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ1140
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี1160
66.อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน10
67.อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร1120
68.อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร10
69.อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น10
70.อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์1110
71.อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์10
72.อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ10
73.อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว10
74.อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด1390
75.อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ10
76.อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน10
77.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว10
78.อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา10
79.อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์1115
80.อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน1กำลังศึกษาต่อ0
81.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี10
82.อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ1110
83.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย1245
84.อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง10
85.อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท10
86.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี10
87.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย10
88.อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์1110
89.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์10
90.อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ1225
91.อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส10
92.อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ1115
93.อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม1120
94.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ117
95.อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์1477
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021