ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์ธิติ วานิชดิลกรัตน์
2 อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุลกระจ่าง
3 อาจารย์ ดร.จิรพงศ์ ศรศักดานุภาพ
4 อาจารย์ ดร.เอกอาทิตย์ ฤทธิเดชยิ่ง
5 อาจารย์ธนวัฒน์ ปินตา
6 อาจารย์กษมา ถาอ้าย
7 อาจารย์ศศิมินตรา บุญรักษา
8 อาจารย์อลิษา อินจันทร์
9 อาจารย์พิรานันท์ จันทาพูน
10 อาจารย์ทิพารัตน์ สหตรงจิตร
11 อาจารย์ ดร.ปณิธี บุญสา
12 อาจารย์ ดร.นฤพนธ์ เลิศกาญจนาพร
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักขณา พันธุ์แสนศรี
14 อาจารย์ ดร.เกศินี วีรศิลป์
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรศิลป์ มาลัยทอง
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง โชคประเสริฐ
19 อาจารย์ ดร.สิทธิเดศ ศรีน้อย
20 อาจารย์ ดร.ประกิตต์ โกะสูงเนิน
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ คู่วัฒนา
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ทองเรือง
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ
25 อาจารย์ ดร.คนิติน สมานมิตร
26 อาจารย์ ดร.เกษราพร ทิราวงศ์
27 อาจารย์ ดร.ศรายุทธ ตรีรัตน์
28 อาจารย์ ดร.มณฑล นอแสงศรี
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อลาภ คำโย
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพร ปานง่อม
31 อาจารย์ศิริลักษณ์ สุขเจริญ
32 รองศาสตราจารย์ ดร.แหลมไทย อาษานอก
33 อาจารย์สินีนาฏ สองศรี
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู รีรมย์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุจดาว คนยัง
36 อาจารย์ ดร.อัญชลี รัตนธรรม
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาพร อายุมั่น
38 อาจารย์อุบลวรรณ สุภาแสน
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา ใหม่เฟย
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน
41 อาจารย์ ดร.จันทร์จิรา นันตา
42 อาจารย์ ดร.โอฬาร อ่องฬะ
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ กาญจันดา
44 รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
45 อาจารย์ ดร.สิริยุพา เลิศกาญจนาพร
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตร์ วรรณคำ
47 อาจารย์ ดร.วันทนีย์ แพงศรี
48 อาจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จรัสรัตนไพบูลย์
49 อาจารย์ ดร.ถมรัตน์ ชัชวาลย์
50 อาจารย์ ดร.วิลาสินี บุญธรรม
51 อาจารย์ ดร.วรรณอุบล สิงห์อยู่เจริญ
52 อาจารย์ ดร.ศิริโสภา อินขะ วรรณวงศ์
53 อาจารย์ ดร.อิสรีย์ ฮาวปินใจ
54 น.ส.สรัญญา โชติรัตน์
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญจรัส เชิงปัญญา
56 อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข
57 อาจารย์กฤดิลดา ล้วนเมือง
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พงษ์การัณยภาส
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มังกิตะ
60 อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ์
61 อาจารย์อโนชา สุภาวกุล
62 อาจารย์สุมัย หมายหมั้น
63 อาจารย์ ดร.สมบัติ กันบุตร
64 อาจารย์มรกต วงศ์หน่อ
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฑีฆา โยธาภักดี
66 อาจารย์ธีราพัฒน์ จักรเงิน
67 อาจารย์ ดร.น้ำฝน รักประยูร
68 อาจารย์ศรีสุดา ทาหาร
69 อาจารย์ ดร.ปิยะพิศ ขอนแก่น
70 อาจารย์ ดร.วัชรี เลขะวิพัฒน์
71 อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
72 อาจารย์สรียา ทรัพย์ศิริ
73 อาจารย์กรรณิการ์ มอญแก้ว
74 อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด
75 อาจารย์ดวงพร เพิ่มสุวรรณ
76 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ คำตัน
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว
78 อาจารย์ ดร.ละออทิพย์ นะโลกา
79 อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
80 อาจารย์ณฐวุฒ พยัฆคิน
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร พันธุลี
82 อาจารย์ ดร.ประเจต อำนาจ
83 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราพร ผูกคล้าย
84 อาจารย์ ดร.อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง
85 อาจารย์วรวุฒิ งามพิบูลเวท
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ พันธุ์แสนศรี
87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญจพร คำโย
88 อาจารย์ ดร.วาศิณี ปานจันทร์
89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา วณิชชานนท์
90 อาจารย์ ดร.สุภารัตน์ อำนาจ
91 อาจารย์ ดร.พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส
92 อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ
93 อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
94 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดุง สวนพุฒ
95 อาจารย์ ดร.ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021