ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร10
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก1370
3.อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์1110
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี10
5.อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว1กำลังศึกษาต่อ0
6.อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ13130
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ10
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น10
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์1260
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม10
11.อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง10
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง10
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ1120
14.อาจารย์ยุทธนา สุนันตา10
15.อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย1115
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ1230
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์10
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์10
19.อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์13130
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย1240
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี1230
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021