ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์ ดร.วรรณลักษณ์ ถาวร
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬากร ปานะถึก
3 อาจารย์ ดร.วันทมาส จันทะสินธุ์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
5 อาจารย์สุรีรัตน์ ถือแก้ว
6 อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ พงศ์กิดาการ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์ ศิลมั่น
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองเลียน บัวจูม
11 อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรูญ มณีวรรณ
14 อาจารย์ยุทธนา สุนันตา
15 อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม มณีวรรณ์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์
19 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021