ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์
2 อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์
3 อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง
4 อาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล
5 อาจารย์ธีรภัทร จิโน
6 อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล
7 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
8 อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด
11 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์
15 อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์
16 อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช
17 รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย
19 อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล
20 อาจารย์รงรอง วงษ์วาล
21 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย
27 อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร
28 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม
30 อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ
31 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ
32 อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์
33 อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์
34 อาจารย์ตุลชัย บ่อทรัพย์
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021