ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์1120
2.อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์1265
3.อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง1กำลังศึกษาต่อ0
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล1258
5.อาจารย์ธีรภัทร จิโน1กำลังศึกษาต่อ0
6.อาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล13133
7.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง1315
8.อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ1150
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์11100
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด10
11.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล1262
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา10
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ1150
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์1240
15.อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์1120
16.อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช1240
17.รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี1150
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย1388
19.อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล1258
20.อาจารย์รงรอง วงษ์วาล1275
21.รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล118
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม13108
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา115
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม13108
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน10
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย1120
27.อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร1213
28.อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร1262
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม1กำลังศึกษาต่อ0
30.อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ1258
31.อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ10
32.อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์1150
33.อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์10
34.อาจารย์ตุลชัย บ่อทรัพย์1กำลังศึกษาต่อ0
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี1262
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021