ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี1กำลังศึกษาต่อ0
2.อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ1160
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร11100
5.รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล14155
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์10
7.อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา11100
8.อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์10
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์1295
10.รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ1230
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล11100
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ1115
13.รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล1355
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง12115
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์10
16.รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส1120
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี10
18.รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์118
19.อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม1170
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์10
21.รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย14170
22.อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021