ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี
2 อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร
5 รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์
7 อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา
8 อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์
10 รองศาสตราจารย์ ดร.จงกล พรมยะ
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ
13 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์
16 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี
18 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์
19 อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
21 รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย
22 อาจารย์ ดร.นงพงา แสงเจริญ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021