ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์จันทร์จิรา เหลาราช
2 อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด
4 อาจารย์เวลิกา มามูล
5 อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู
6 อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ
7 อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ
8 อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา
9 อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง
11 อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์
12 อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์
13 อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา
15 อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ
16 อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค
17 อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน
18 อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ
19 อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์
20 อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ
21 อาจารย์แพรวา รัตนทยา
22 อาจารย์ปาริฉัตร พิมล
23 อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์
24 อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล
25 อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ
26 อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร
31 อาจารย์ลักขณา ชาปู่
32 อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ
33 อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป
35 อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
37 อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล
38 อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล
40 อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล
41 อาจารย์จิราภา สุภา
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์
43 อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์
44 อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล
45 อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
46 อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
47 อาจารย์อนงค์กร เทรล
48 อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ
49 อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง
51 อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่
52 อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ
53 อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู
54 อาจารย์ดาว แสงบุญ
55 อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ
56 อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน
57 อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
58 อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น
59 รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง
60 อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา
61 อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี
62 อาจารย์พีรดา ประจงการ
63 อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล
67 อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด
68 อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์
69 อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์
70 อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์
73 อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์
74 อาจารย์พสุนิต สารมาศ
75 อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร
76 อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
77 อาจารย์ ดร.รัชฌกร พลพิพัฒน์สาร
78 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021