ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์จันทร์จิรา เหลาราช1กำลังศึกษาต่อ0
2.อาจารย์สุรชัย ศรีนรจันทร์1120
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร คำยอด10
4.อาจารย์เวลิกา มามูล1กำลังศึกษาต่อ0
5.อาจารย์ปิยภัทร ชัยชมพู10
6.อาจารย์ปวันรัตน์ บัวเจริญ10
7.อาจารย์เสาวรีย์ ชัยวรรณ1กำลังศึกษาต่อ0
8.อาจารย์ธนิยาภรณ์ ศรีหาตา11100
9.อาจารย์ปิยธิดา ชัยวงค์10
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง10
11.อาจารย์มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส์1กำลังศึกษาต่อ0
12.อาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์10
13.อาจารย์อัญชนา พรรณรังษี1140
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา10
15.อาจารย์วันวิสา เสาร์ใจ10
16.อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค1110
17.อาจารย์จิราดร ถิ่นอ่วน1กำลังศึกษาต่อ0
18.อาจารย์วาสิดา สาวงศ์ทะ115
19.อาจารย์กฤษฏิ์ สุรนัคครินทร์10
20.อาจารย์ ดร.อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ13105
21.อาจารย์แพรวา รัตนทยา12150
22.อาจารย์ปาริฉัตร พิมล115
23.อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์10
24.อาจารย์ ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล1150
25.อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ10
26.อาจารย์จิตตรัตน์ ตันเสนีย์1กำลังศึกษาต่อ0
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิดา ภู่ทอง10
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขสำเร็จ11100
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ฉัตรสูงเนิน10
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพร ขันธบุตร10
31.อาจารย์ลักขณา ชาปู่1กำลังศึกษาต่อ0
32.อาจารย์ณัฏฐพงษ์ สายพิณ10
33.อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต1115
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป10
35.อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล1150
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์10
37.อาจารย์ชนิตสิรี ศุภพิมล10
38.อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว1150
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล13165
40.อาจารย์ ดร.ศรัณย์ จันทร์ทะเล10
41.อาจารย์จิราภา สุภา10
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์11100
43.อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์10
44.อาจารย์ ดร.กุลยา ป้องพาล11100
45.อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ13160
46.อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช10
47.อาจารย์อนงค์กร เทรล1150
48.อาจารย์รงรวง ภาษยะวรรณ1กำลังศึกษาต่อ0
49.อาจารย์ ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง10
50.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง1150
51.อาจารย์จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์รี่1กำลังศึกษาต่อ0
52.อาจารย์อาภาลัย สุขสำราญ10
53.อาจารย์ชุดาภัค ชัยชมพู10
54.อาจารย์ดาว แสงบุญ10
55.อาจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ1150
56.อาจารย์ ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน10
57.อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต10
58.อาจารย์นิลุบล จิตต์มั่น1150
59.รองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง11100
60.อาจารย์ ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา1150
61.อาจารย์ ดร.อุดมวิทย์ นักดนตรี1150
62.อาจารย์พีรดา ประจงการ10
63.อาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ1150
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสพิน โตธิรกุล10
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง10
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล10
67.อาจารย์ ดร.พิณนภา หมวกยอด1150
68.อาจารย์วาสนา ศรีรักษ์10
69.อาจารย์ ดร.เมธี วงศ์วีระพันธุ์1118
70.อาจารย์ภาคศิริ ทองเสน10
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์11100
72.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์10
73.อาจารย์วิไลวรรณ รัตนพันธ์10
74.อาจารย์พสุนิต สารมาศ1130
75.อาจารย์สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร10
76.อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี10
77.อาจารย์ ดร.วีรินทร์ภัทร์ บูรณะสระกวี11100
78.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021