ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย
2 อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช
3 อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ
4 อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
5 อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา
6 อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร
7 อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
8 อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
10 อาจารย์ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ
11 อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์
12 อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น
13 อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร
14 อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์
15 อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล
16 อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล
17 อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021