ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์พิรุฬห์พัฒน์ ภู่น้อย10
2.อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช1395
3.อาจารย์ ดร.วลัยลดา ถาวรมงคลกิจ10
4.อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ1110
5.อาจารย์ ดร.ยุทธการ ไวยอาภา10
6.อาจารย์ ดร.กวินรัตน์ อัฐวงศ์ชยากร10
7.อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์13160
8.อาจารย์ ดร.มนสิชา อินทจักร10
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร1265
10.อาจารย์ทิพย์วดี โพธิ์สิทธิพรรณ10
11.อาจารย์ ดร.ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์13125
12.อาจารย์อนุวัต เชื้อเย็น10
13.อาจารย์อรจนา แสนไชย จันทรประยูร1395
14.อาจารย์ ดร.วัชรีวรรณ ชาติพันธ์10
15.อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ฉั่วตระกูล1260
16.อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล10
17.อาจารย์ ดร.อัครพงศ์ อั้นทอง1260
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021