ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres
2 อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์
3 นายยมนา ปานันท์
4 น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
5 อาจารย์ ดร.กัญชลิกา คงย่อง
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์
8 อาจารย์วาสนา สุขกุล
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์
10 รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล
14 นายวีร์ พวงเพิกศึก
15 อาจารย์ ดร.นัยนา โปธาวงค์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์
19 อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด
20 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์
23 อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน
26 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
27 รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน
28 อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ
30 รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021