ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะเศรษฐศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.Jorge Fidel Barahona Caceres10
2.อาจารย์ ดร.เกวลิน สมบูรณ์10
3.นายยมนา ปานันท์10
4.น.ส.เบญจวรรณ จันทร์แก้ว10
5.อาจารย์ ดร.กัญชลิกา คงย่อง10
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน10
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์1140
8.อาจารย์วาสนา สุขกุล1กำลังศึกษาต่อ0
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุภาพันธ์10
10.รองศาสตราจารย์ ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล13155
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรญชนก เพชรานนท์10
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก สังข์แก้ว10
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตวิทย์ อัจฉริยะพานิชกุล10
14.นายวีร์ พวงเพิกศึก10
15.อาจารย์ ดร.นัยนา โปธาวงค์1115
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ลีรัตนากร1150
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวรัตน์ กุศล10
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิไล จุลพันธ์10
19.อาจารย์ ดร.กันตพร ช่วงชิด10
20.รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล10
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล1325
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรศักดิ์ โพธิอุโมงค์10
23.อาจารย์ ดร.พิมพิมล แก้วมณี1110
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา พันธุ์มณี1250
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก นันทะเสน10
26.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์10
27.รองศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ เชื้อเมืองพาน10
28.อาจารย์ ดร.รนกร สุภจินต์10
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี สิงหะวาระ10
30.รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ10
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021