ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม1110
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์13160
4.อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร1150
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี13120
6.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ10
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์113327
8.รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร10
9.รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ1115
10.รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ10
11.อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์16150
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์1290
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม14100
14.รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า10
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์1120
16.อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์10
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม10
18.รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล1160
19.รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล10
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร1170
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม10
22.อาจารย์พิสุทธิ์ กลิ่นขจร10
23.รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์1280
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย117
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ12100
26.อาจารย์มุกริน หนูคง10
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่10
28.อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ1215
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม16275
30.อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร118
31.รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่10
32.อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน10
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์10
34.รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย1280
35.รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก12116
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี11100
37.อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร1227
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ17310
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021