ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร คำแดง
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
4 อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
6 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
8 รองศาสตราจารย์บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
9 รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ จตุรงค์ล้ำเลิศ
10 รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ
11 อาจารย์ ดร.จิตราพร งามพีระพงศ์
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ นาคประสม
14 รองศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สืบค้า
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์
16 อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินันท์ รัตนพรหม
18 รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล
19 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม
22 อาจารย์พิสุทธิ์ กลิ่นขจร
23 รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรภัทร วาฤทธิ์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศิษฏ์ วงศ์ศิริอำนวย
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยาดฝน ทนงการกิจ
26 อาจารย์มุกริน หนูคง
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำพร ปัญโญใหญ่
28 อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
30 อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
31 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่
32 อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิไลวรรณ พรประสิทธิ์
34 รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพัฒน์ พูนน้อย
35 รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวโรฒ บุญราศรี
37 อาจารย์ ดร.วรวรรณ เพชรอุไร
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดริญญา มูลชัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021