ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค11100
2.อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล10
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู11100
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ11100
5.ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์1360
6.อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ10
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์1115
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง10
9.อาจารย์ศริญณา มาปลูก1348
10.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี10
11.อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล18200
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย10
13.อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่10
14.อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง1110
15.อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์11100
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์1160
17.รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล10
18.อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ10
19.อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล11100
20.รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล1180
21.อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ1246
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล1115
23.อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา11100
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง1485
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง16150
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย1155
27.อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง1130
28.อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล14150
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม1กำลังศึกษาต่อ0
30.รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์12123
31.อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว10
32.อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์10
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์10
34.อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล10
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร10
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง1446
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม1270
38.อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช12155
39.รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า10
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์10
41.อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก10
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย10
43.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี10
44.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม10
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร1360
46.อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน10
47.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล12150
48.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม13123
49.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง1140
50.อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี10
51.อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์10
52.อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ10
53.อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช10
54.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี1134
55.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ10
56.อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล10
57.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์15100
58.อาจารย์อลงกต กองมณี10
59.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี10
60.รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย10
61.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์10
62.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์10
63.อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล10
64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์10
65.รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ11100
66.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล10
67.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ15140
68.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ10
69.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี1340
70.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว11100
71.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า1558
72.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย10
73.อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์10
74.อาจารย์จิราวรรณ รอนราญ1กำลังศึกษาต่อ0
75.ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ราชกิจ1กำลังศึกษาต่อ0
76.อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง10
77.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ17150
78.รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู1110
79.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส10
80.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน11100
81.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว10
82.อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช11100
83.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์1351
84.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ1130
85.รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต1160
86.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์10
87.อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง10
88.รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ10
89.อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง1120
90.อาจารย์กมลเทพ มีคำ10
91.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์10
92.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน14160
93.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง10
94.อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สาระไชย10
95.อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์10
96.ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ1กำลังศึกษาต่อ0
97.อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล16119
98.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย10
99.รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข12200
100.อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง1170
101.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง10
102.อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์1232
103.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ10
104.อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร1599
105.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล1260
106.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล13110
107.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ1110
108.อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์1115
109.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง1110
110.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ115
111.อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด10
112.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์1140
113.อาจารย์กัญญา บุตราช10
114.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม10
115.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ12120
116.อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง1120
117.รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์1180
118.รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท10
119.รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด13136
120.รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด10
121.อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์10
122.อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ10
123.อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์10
124.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่1115
125.อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน13133
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021