ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์ ดร.พัชรี กองภาค
2 อาจารย์ ดร.นษิ ตันติธารานุกุล
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี อินธนู
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ
5 ว่าที่ รต.ญ.ศิรินภา อ้ายเสาร์
6 อาจารย์ ดร.วีรินท์รดา ทะปะละ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณรวีร์ สุขันธ์
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กรรเชียง
9 อาจารย์ศริญณา มาปลูก
10 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพล ธุระกิจเสรี
11 อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล
12 อาจารย์พิชชยานิดา คำวิชัย
13 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา กล่ำภู่
14 อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง
15 อาจารย์ ดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อทิพา สกูลสิงหาโรจน์
17 รองศาสตราจารย์ ดร.ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
18 อาจารย์ ดร.ภรต รัตนปิณฑะ
19 อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล
20 รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน เจริญตัณธนกุล
21 อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ไพศาลสุทธิชล
23 อาจารย์ ดร.ปานวาด ศิลปวัฒนา
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีกาญจนา คล้ายเรือง
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ แสงทอง
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพเยาว์ คบพิมาย
27 อาจารย์ ดร.พรพรรณ อุตมัง
28 อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จันทร์งาม
30 รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์
31 อาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว
32 อาจารย์ ดร.นิรวรรณ ธรรมขันธุ์
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ จูมวงษ์
34 อาจารย์ ดร.สายรุ้ง เมืองพิล
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะ ลาน้ำเที่ยง
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม
38 อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช
39 รองศาสตราจารย์ ดร.ดารา ภูสง่า
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ แตงกวารัมย์
41 อาจารย์ ดร.บุรัสกร นันทดิลก
42 อาจารย์ ดร.โชคชัย ยาทองไชย
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ คงธรรม
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย ชัยอาภร
46 อาจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา ใจทนง
50 อาจารย์ ดร.วรรณวิมล นาดี
51 อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
52 อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ
53 อาจารย์ ดร.จักรกฤช เตโช
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิต ปุกมณี
55 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษารัตน์ รัตนคำนวณ
56 อาจารย์ ดร.กิตติกร หาญตระกูล
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เนียมทรัพย์
58 อาจารย์อลงกต กองมณี
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรลดา กันทาดี
60 รองศาสตราจารย์พัฒนพงศ์ เทียนชัย
61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา จูมวงษ์
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล เลาห์รอดพันธุ์
63 อาจารย์ ดร.กิติศักดิ์ โอสถานันต์กุล
64 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
65 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ราชกิจ
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารวี กาญจนประโชติ
68 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัณห์ อุ่นนันกาศ
69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี
70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว
71 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา แกล้วกล้า
72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ เอมหฤทัย
73 อาจารย์อรรถวิท ชังคมานนท์
74 อาจารย์จิราวรรณ รอนราญ
75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา ราชกิจ
76 อาจารย์ ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง
77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มธุรส ชัยหาญ
78 รองศาสตราจารย์ ดร.วิรันธชา เครือฟู
79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาภรณ์ ปันทะรส
80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน
81 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร กันแก้ว
82 อาจารย์ ดร.รัฐพร จันทร์เดช
83 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ มณีวงศ์
84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ
85 รองศาสตราจารย์ ดร.แสงทอง พงษ์เจริญกิต
86 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา ชากฤษณ์
87 อาจารย์ ดร.กีรติญา จันทร์ผง
88 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
89 อาจารย์ ดร.สุภาพร ดาวทอง
90 อาจารย์กมลเทพ มีคำ
91 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แสงศรีจันทร์
92 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
93 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินันท์ นันตัง
94 อาจารย์ ดร.วัชรินทร์ สาระไชย
95 อาจารย์ ดร.สุรีย์พร สราภิรมย์
96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ
97 อาจารย์ ดร.วชิระ ชุ่มมงคล
98 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่องกาญจน์ ดุลยไชย
99 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข
100 อาจารย์ ดร.สมคิด ดีจริง
101 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
102 อาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์
103 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สนิท สิทธิ
104 อาจารย์ ดร.เอกวิทย์ ตรีเนตร
105 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล
106 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล
107 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ แซ่เล้า
108 อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์
109 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วงศ์มณีรุ่ง
110 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทุเรียน ทาเจริญ
111 อาจารย์ ดร.เชิดชัย มีเอียด
112 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์
113 อาจารย์กัญญา บุตราช
114 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ คงธรรม
115 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา คงจรูญ
116 อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ สร้อยทอง
117 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัลรัตน์ รัตนเดชานาคินทร์
118 รองศาสตราจารย์ ดร.วันจักร สาทสนิท
119 รองศาสตราจารย์ ดร.วาที คงบรรทัด
120 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
121 อาจารย์ ดร.รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์
122 อาจารย์ ดร.เจนจิรา ทิพย์ชะ
123 อาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์
124 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วงศ์แสนใหม่
125 อาจารย์ ดร.นฤมล เข็มกลัดเงิน
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021