ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะบริหารธุรกิจ ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์
6 อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม
10 อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร
11 อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท
12 อาจารย์สุชีรา ขยาย
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
15 อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์
16 อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง
17 อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม
18 อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น
21 อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ
23 อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช
28 อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ
33 อาจารย์พิชิต สิทธิกัน
34 อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว
35 รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก
36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์
37 อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร
39 อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน
40 อาจารย์อดิศร สิทธิเวช
41 อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น
43 อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์
44 อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021