ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะบริหารธุรกิจ ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ สุขพันธ์15160
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ ฟองเพชร1125
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ใบไม้10
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ12125
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินุช ชุลิกาวิทย์10
6.อาจารย์พัทธ์ยศ เดชศิริ1กำลังศึกษาต่อ0
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว11100
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา ชะโลมกลาง10
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชญา ไพคำนาม1130
10.อาจารย์ ดร.วินัย บังคมเนตร12130
11.อาจารย์พัชรินทร์ สารมาท10
12.อาจารย์สุชีรา ขยาย1390
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์11100
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล16125
15.อาจารย์ ดร.อุกฤษณ์ มารังค์1170
16.อาจารย์อรทัย ดุษฎีดำเกิง1กำลังศึกษาต่อ0
17.อาจารย์ ดร.ประภาพร กิจดำรงธรรม13200
18.อาจารย์ ดร.จิรายุ หาญตระกูล1170
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัตยา ตันจันทร์พงศ์10
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อายุส หยู่เย็น11100
21.อาจารย์ ดร.นทีทิพย์ สรรพตานนท์10
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์พัสวี กล่อมธงเจริญ1125
23.อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์12120
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล11100
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์1125
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง11100
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยะดา ชัยเวช1125
28.อาจารย์ณัฐดนัย เขียววาท1กำลังศึกษาต่อ0
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ชลประเสริฐสุข12120
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทริกา มณีพันธ์10
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณวิน สงเคราะห์10
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนียา บังเมฆ11100
33.อาจารย์พิชิต สิทธิกัน1กำลังศึกษาต่อ0
34.อาจารย์อัมรินทร์ คีรีแก้ว1120
35.รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก1150
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์10
37.อาจารย์ปกรณ์ อุดมธนะสารสกุล1120
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี ยศบุตร13135
39.อาจารย์นนท์ ปิ่นเงิน10
40.อาจารย์อดิศร สิทธิเวช11100
41.อาจารย์ ดร.ดวงนภา สุขะหุต12140
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น11100
43.อาจารย์ปัณณวัฒน์ วังอนุสรณ์10
44.อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์1265
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021