ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีการศึกษา :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ในปีการศึกษา 2565 (วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
#ชื่อ-สกุลกำลังศึกษาต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกษตรศาสตร์
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก
2 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ
3 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา
4 อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว
5 อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์
6 อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ
7 อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา
8 อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์
9 อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์
10 อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ
11 รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี
12 รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์
15 อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
18 อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์
20 อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์
21 อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ
23 อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์
24 ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม
27 อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร
28 อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์
30 รองศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ รังควัต
31 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ
32 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์
35 อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น
36 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี
37 อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา
38 รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์
41 อาจารย์วินัย แสงแก้ว
42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล
43 อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง
44 อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา
47 อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์
48 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
51 อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา
54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
55 อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน
57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี
58 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด
60 อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์
61 อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์
64 อาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง
65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021