ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

รายชื่ออาจารย์และนักวิจัยประจำ แยกตามหน่วยงาน

ปีงบประมาณ :
ข้อมูลอาจารย์ประจำและนักวิจัยของ คณะผลิตกรรมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน2565)
อาจารย์ / นักวิจัย จำนวนอาจารย์และนักวิจัยตามกลุ่มนักวิจัย กำลังศึกษาต่อ จำนวนงานวิจัย ผลรวมสัดส่วนการทำงานวิจัย
ในปีงบประมาณ 2565
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก14160
2.อาจารย์ ดร.ปิยธิดา อำนวยการ11100
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ กางโสภา1180
4.อาจารย์ ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแผ้ว14167
5.อาจารย์ ดร.วงค์พันธ์ พรหมวงศ์1150
6.อาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ1150
7.อาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา11100
8.อาจารย์ทวีป เสนคำวงศ์10
9.อาจารย์ ดร.กาญจนา จอมสังข์1365
10.อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ14267
11.รองศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี14102
12.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ พวงงามชื่น12110
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิภัทร เจียมพิริยะกุล11100
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล กนกหงษ์10
15.อาจารย์ ดร.ปัทมา หาญนอก14131
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล จรัสสัมฤทธิ์10
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี1267
18.อาจารย์ ดร.นภารัศม์ เวชสิทธิ์นิรภัย10
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์10
20.อาจารย์ ดร.วาริน สุทนต์1255
21.อาจารย์ ดร.กอบลาภ อารีศรีสม1245
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินพันธ์ ธนารุจ10
23.อาจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ์17277
24.ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช10
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย วิริยะอลงกรณ์16133
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี อารีศรีสม13115
27.อาจารย์ ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร14155
28.อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท14155
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์1110
30.รองศาสตราจารย์ ดร.นคเรศ รังควัต12120
31.รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรนุช เจริญกิจ10
32.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ อาจนาเสียว11100
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศมาพร แสงยศ10
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา นาเทเวศน์13210
35.อาจารย์ ดร.ชัชวิจก์ ถนอมถิ่น10
36.อาจารย์ ดร.จุฑามาศ พิลาดี12110
37.อาจารย์ ดร.รัชนี พุทธา1140
38.รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิสรรค์ เครือคำ1130
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีราภรณ์ อินทสาร11100
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา วิรุญรัตน์10
41.อาจารย์วินัย แสงแก้ว1121
42.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสกุล ฟองมูล11100
43.อาจารย์ ดร.สาวิกา กอนแสง12100
44.อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ นาระทะ10
45.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร บุญปลอด1263
46.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ พละปัญญา1270
47.อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ไชยวงศ์10
48.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย ลิขิตตระการ10
49.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ11100
50.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย10
51.อาจารย์ ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1116
52.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจนจิรา หม่องอ้น11100
53.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา10
54.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร1125
55.อาจารย์ ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์13200
56.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผานิตย์ นาขยัน10
57.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี14185
58.รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภธิดา อ่ำทอง1285
59.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา อินสลุด13127
60.อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ ศิริบูรณ์1275
61.อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น1235
62.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล12140
63.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทนา วิชรัตน์1290
64.อาจารย์ภรนาลินท์ สิงหบำรุง10
65.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณา นิลวงศ์10
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021