คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
19 19.0 0.0 19.0 0.0 0.0 0.0 19.0 0.0 19.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน รองศาสตราจารย์ 8/4/2557 0:00:00 8/4/2557 0:00:00 1
2 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ รองศาสตราจารย์ 1/2/2556 0:00:00 1/2/2556 0:00:00 1
3 รองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ รองศาสตราจารย์ 13/6/2554 0:00:00 13/6/2554 0:00:00 1
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/12/2552 0:00:00 1/12/2552 0:00:00 1
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/4/2558 0:00:00 8/4/2558 0:00:00 1
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/10/2557 0:00:00 27/10/2557 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/1/2535 0:00:00 2/1/2535 0:00:00 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/6/2537 0:00:00 1/6/2537 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/6/2558 0:00:00 15/6/2558 0:00:00 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/11/2551 0:00:00 3/11/2551 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/7/2557 0:00:00 1/7/2557 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/11/2556 0:00:00 1/11/2556 0:00:00 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2551 0:00:00 1/10/2551 0:00:00 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/7/2556 0:00:00 15/7/2556 0:00:00 1
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณา มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/10/2556 0:00:00 18/10/2556 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมสุข บัวเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/10/2555 0:00:00 16/10/2555 0:00:00 1
17 Dr.Rameshprabu Ramaraj อาจารย์ 18/8/2558 0:00:00 18/8/2558 0:00:00 1
18 อาจารย์ ดร.ณัฐต์ณิชา สุขเกษม อาจารย์ 3/8/2558 0:00:00 3/8/2558 0:00:00 1
19 อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา อาจารย์ 23/7/2561 0:00:00 23/7/2561 0:00:00 1