คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
35 35.0 0.0 35.0 3.0 0.0 3.0 32.0 0.0 32.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองศาสตราจารย์ 1/5/2537 0:00:00 1/5/2537 0:00:00 1
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ณัชวิชญ์ ติกุล รองศาสตราจารย์ 30/12/2554 0:00:00 30/12/2554 0:00:00 1
3 รองศาสตราจารย์รมย์ชลีรดา ด่านวันดี รองศาสตราจารย์ 6/7/2537 0:00:00 6/7/2537 0:00:00 1
4 รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองศาสตราจารย์ 15/6/2536 0:00:00 15/6/2536 0:00:00 1
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัสพิมพ์ บุญญานันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/11/2540 0:00:00 19/11/2540 0:00:00 1
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แทนวุธธา ไทยสันทัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/9/2551 0:00:00 23/9/2551 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร มหาวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4/4/2559 0:00:00 4/4/2559 0:00:00 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/9/2534 0:00:00 2/9/2534 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/12/2556 0:00:00 23/12/2556 0:00:00 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ระวี กองบุญเทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/6/2553 0:00:00 15/6/2553 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์โสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/5/2556 0:00:00 27/5/2556 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ เผ่าจินดา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/7/2551 0:00:00 14/7/2551 0:00:00 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2540 0:00:00 1/10/2540 0:00:00 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณา สัมมานิธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/11/2539 0:00:00 18/11/2539 0:00:00 1
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ดวงธิมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/6/2550 0:00:00 19/6/2550 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิกานต์ ปุระพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/12/2551 0:00:00 1/12/2551 0:00:00 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรี เหมสันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/7/2530 0:00:00 2/7/2530 0:00:00 1
18 อาจารย์กิตติพงศ์ รื่นวงศ์ อาจารย์ 17/8/2558 0:00:00 17/8/2558 0:00:00 1
19 อาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร อาจารย์ 1/10/2550 0:00:00 1/10/2550 0:00:00 1
20 อาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ อาจารย์ 1/10/2562 0:00:00 1/10/2562 0:00:00 1
21 อาจารย์ดิศสกุล อึ้งตระกูล อาจารย์ 21/8/2558 0:00:00 21/8/2558 0:00:00 1
22 อาจารย์ตุลชัย บ่อทรัพย์ อาจารย์ 9/1/2555 0:00:00 9/1/2555 0:00:00 1
23 อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล อาจารย์ 1/9/2551 0:00:00 1/9/2551 0:00:00 1
24 อาจารย์ธีรภัทร จิโน อาจารย์ 3/9/2561 0:00:00 3/9/2561 0:00:00 1
25 อาจารย์ปนวัฒน์ สุทธิกุญชร อาจารย์ 4/6/2562 0:00:00 4/6/2562 0:00:00 1
26 อาจารย์ ดร.ปริญญา ปฏิพันธกานต์ อาจารย์ 1/6/2553 0:00:00 1/6/2553 0:00:00 1
27 อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช อาจารย์ 1/10/2558 0:00:00 1/10/2558 0:00:00 1
28 อาจารย์พิทักษ์พงศ์ แบ่งทิศ อาจารย์ 6/3/2557 0:00:00 6/3/2557 0:00:00 1
29 อาจารย์รงรอง วงษ์วาล อาจารย์ 19/12/2554 0:00:00 19/12/2554 0:00:00 1
30 อาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ อาจารย์ 15/8/2562 0:00:00 15/8/2562 0:00:00 1
31 อาจารย์ศุภณัฐ กาญจนวงศ์ อาจารย์ 3/3/2557 0:00:00 3/3/2557 0:00:00 1
32 อาจารย์ศุภัชญา ปรัชญคุปต์ อาจารย์ 1/2/2555 0:00:00 1/2/2555 0:00:00 1
33 อาจารย์สุปิยา ปัญญาทอง อาจารย์ 18/11/2556 0:00:00 18/11/2556 0:00:00 1
34 อาจารย์สุระพงษ์ เตชะ อาจารย์ 12/9/2540 0:00:00 12/9/2540 0:00:00 1
35 รองศาสตราจารย์ศิริชัย หงษ์วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ 27/11/2551 0:00:00 27/11/2551 0:00:00 1