คำอธิบาย
จำนวนอาจารย์และนักวิจัย สำหรับคำนวณใน kpi ระดับคณะ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 - 30 พฤษภาคม 2566)
จำนวนบุคลากรทั้งหมด ทั้งหมด ลาศึกษา คงเหลือ
วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม วิทย์ฯ มนุษย์ฯ รวม
24 24.0 0.0 24.0 0.0 0.0 0.0 24.0 0.0 24.0
#ชื่อ-สกุลตำแหน่งวันที่บรรจุวันที่ดำรงตำแหน่ง อ.นับกลุ่มวิทย์ฯกลุ่มมนุษย์ฯลาศึกษา
1 รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.จงกล พรมยะ รองศาสตราจารย์ 1/4/2537 0:00:00 1/4/2537 0:00:00 1
2 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนกันต์ จิตมนัส รองศาสตราจารย์ 1/6/2544 0:00:00 1/6/2544 0:00:00 1
3 รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล รองศาสตราจารย์ 22/4/2552 0:00:00 22/4/2552 0:00:00 1
4 รองศาสตราจารย์ทิพสุคนธ์ พิมพ์พิมล รองศาสตราจารย์ 23/5/2528 0:00:00 23/5/2528 0:00:00 1
5 รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย รองศาสตราจารย์ 30/7/2535 0:00:00 30/7/2535 0:00:00 1
6 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ รองศาสตราจารย์ 16/1/2541 0:00:00 16/1/2541 0:00:00 1
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/7/2536 0:00:00 13/7/2536 0:00:00 1
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร โรจน์ทินกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/7/2537 0:00:00 18/7/2537 0:00:00 1
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี วิระสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/12/2529 0:00:00 25/12/2529 0:00:00 1
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารชาต์ เทียมเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3/9/2555 0:00:00 3/9/2555 0:00:00 1
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์ อึ้งเศรษฐพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/5/2527 0:00:00 28/5/2527 0:00:00 1
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสรา กิจเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/11/2555 0:00:00 12/11/2555 0:00:00 1
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ทองมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/10/2528 0:00:00 1/10/2528 0:00:00 1
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ มนเทียรอาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2/9/2528 0:00:00 2/9/2528 0:00:00 1
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ ฉายบุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8/10/2544 0:00:00 8/10/2544 0:00:00 1
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาพร ตงศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/8/2551 0:00:00 1/8/2551 0:00:00 1
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานุภาพ วรรณคนาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2545 0:00:00 19/12/2545 0:00:00 1
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ สมพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1/12/2551 0:00:00 1/12/2551 0:00:00 1
19 อาจารย์กานต์ ทิพยาไกรศรี อาจารย์ 1/11/2559 0:00:00 1/11/2559 0:00:00 1
20 อาจารย์ ดร.ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม อาจารย์ 1/8/2548 0:00:00 1/8/2548 0:00:00 1
21 อาจารย์ ดร.จอมสุดา ดวงวงษา อาจารย์ 1/8/2549 0:00:00 1/8/2549 0:00:00 1
22 อาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข อาจารย์ 1/10/2562 0:00:00 1/10/2562 0:00:00 1
23 อาจารย์ ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์ อาจารย์ 1/2/2559 0:00:00 1/2/2559 0:00:00 1
24 รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน ผู้เชี่ยวชาญ 3/1/2527 0:00:00 3/1/2527 0:00:00 1