รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 3 64 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ 1 4 รอ
กิจกรรมเลือกเสรี 9 75 ผ่าน
การนำนักศึกษาสาขาวิชาเคมีเข้าร่วมการเเข่งขันกีฬาสามสถาบัน ครั้งที่ 12 ผู้เข้าร่วม 1 17
ร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 1 32
โครงการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing ด้วย Office 365 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing ด้วย Office 365 สำหรับนักศึกษา สาขาวิชาเคมี ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพืื่อการสัมภาษณ์งาน ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 14 ผู้เข้าร่วม 1 5
57-04-13-526 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อการฝึกงาน คณะวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 1 3
57-04-13-546 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงและพัฒนาทักษะวิชาชีพทางเคมี ผู้เข้าร่วม 1 3
รวมทั้งสิ้น 13 143 รอ