รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 2 4 รอ
กิจกรรมบังคับของคณะ 1 3 รอ
กิจกรรมเลือกเสรี 3 112 รอ
รวมทั้งสิ้น 6 119 รอ