โครงการสถาปัตยกรรมการละคอน ครั้งที่ 18

วันที่เริ่มต้น 02/04/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 03/04/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การจัดการเรียนการสอนภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มีสิ่งสำคัญที่นักศึกษามักจะได้รับการปลูกฝังและกระตุ้นเตือนให้เกิดการพัฒนาอยู่เสมอ ได้แก่ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ทั้งในด้านความคิดเห็นและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆซึ่งการแสดงละครเวทีนับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากนักศึกษาจะต้องแสดงพลังในการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ จากที่เป็นแนวความคิดให้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยสื่อสารออกมาในรูปของศิลปะการแสดงที่มีองค์ประกอบย่อยต่างๆ เช่น การฝึกทักษะออกแบบวางผังเวที การผลิตฉากละคร การฝึกซ้อมท่าทางการแสดงออกเพื่อสื่อสารให้ผู้ชมได้เข้าใจในสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม จึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการสถาปัตยกรรมการละคร ครั้งที่ 18 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของนักศึกษาในสังกัดของคณะผู้ได้รับการปลูกฝังให้มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีงามระหว่างนักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้อง และศิษย์เก่าของคณะจากการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบในกิจกรรมที่จะจัดขึ้นครั้งนี้ รวมไปถึงมีการนำวัสถุเหลือใช้มาจัดทำเป็นฉากละคร เพื่อตอบสนองนโยบาย Green University
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 170 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล