โครงการเข้าร่วมการประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 01/10/2556 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 31/12/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด เทศบาลนครเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุก ๆ ปี เป็นวันลอยกระทงชาวล้านนาเรียกว่าประเพณียี่เป็ง ซึ่งชมรมผู้ประกอบการไนทบาซาร์ จังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักถึงคุณค่าของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จึงร่วมกันจัดงาน "เทศกาลโคมยี่เป็ง" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบทอดงานประเพณียี่เป้งเชียงใหม่ ซึ่ง "โคม" ถือเป็นของบูชาใช้สักการะพระเกตุแก้วจุฬามณีและเป็นสัญลักษณ์ของงานประเพณียี่เป็งของชาวล้านนามาช้านาน
ดังนั้น ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ดส่งขบวนแห่โคมเข้าร่วมประเพณียี่เป็งด้วย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันในการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทั้งยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ยั่งยืนสืบต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   500 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล