ตั้งแต่วันที่ 08 สิงหาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2569
บุคลากรในองค์กร ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาองค์กร แบบสอบถามนี้ ใช้ในการวิเคราะห์บุคลิกภาพ ซึ่งมีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็น ส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ การสนับสนุน และความไว้วางใจจากผู้อื่นๆ โดยผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถามนี้จะแสดงเป็นภาพรวม เพื่อแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมภาพรวมขององค์กร นำไปสู่การสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการทำงานและการประสานงานที่ดี รวมถึงการบริหารงานบุคคล Put the Right Man on The Right Job in The Right Time
ในการตอบแบบสอบถาม ให้เลือกตอบที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้บุคลากรสามารถจดบันทึกคำตอบ เพื่อนำมาวิเคราะห์บุคลิกภาพส่วนตัว เพื่อให้เข้าใจวิธีการคิด และลักษณะนิสัยพื้นฐานของตน ให้สามารถนำคุณลักษณะที่ดีไปใช้เพิ่มประสิทธิและประสิทธิผลการทำงาน และประสานความแตกต่างให้เกิดความสมดุล เกิดรูปแบบการทำงานร่วมกันที่มีความ ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ ลดความขัดแย้งได้

จัดทำโดย นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
1. แบบทดสอบลักษณะนิสัยพื้นฐาน
  1 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  2 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  4 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  5 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  6 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  7 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  8 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  9 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  10 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
2. แบบทดสอบรูปแบบพฤติกรรมในการทำงาน
  11 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  12 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  13 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
  14 โปรดเลือกข้อความที่ใกล้เคียงกับลักษณะนิสัยของคุณมากที่สุด
3. การวิเคราะห์บุคลิกภาพ
  15 จากคำถามข้างต้น มีตัวเลือกในลำดับใด ที่ท่านเลือกตอบมากที่สุด (หากมีจำนวนข้อเท่ากันเลือกตอบ 1 ลำดับ) ....เมื่อเลือกได้แล้ว อย่าลืมดาว์นโหลดคำอธิบายบุคลิกภาพ DISC ด้านบนนะคะ
ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล
  1 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
แบบสอบถามอื่นๆล่าสุด
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนารายบุคคล IDP สายสนับสนุนวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
แบบสำรวจความสนใจในการอบรมผู้ตัดสินกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาระดับชาติ ชนิดกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด โดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร
โครงการพิธีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ระบบการสอบทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Testing)
แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าเยี่ยมชมฐานพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
แบบประเมินความพึงพอใจโครงการจิตอาสาพัฒนาความรู้สู่น้องมัธยม
แบบประเมินความพึงพอใจการบรรยายพิเศษ
มาวิเคราะห์บุคลิกภาพ ของตนเอง กับคำถาม 14 ข้อ กันเถอะ