โครงการยกระดับการอบแห้งสมุนไพรไทยด้วยระบบอบแห้งไมโครเวฟชนิดถังหมุนสำหรับวิสาหกิจชุมชน
โครงการยกระดับการอบแห้งสมุนไพรไทยด้วยระบบอบแห้งไมโครเวฟชนิดถังหมุนสำหรับวิสาหกิจชุมชน

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 30%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูรัตน์ ธารารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ วิทยาลัยพลังงานทดแทน ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย