ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายนอก)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ดร. สุพันธ์ณี สุวรรณภักดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
2. ดร. พัชราวลัย ศรียะศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผู้วิจัยร่วม(2564) 20%
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์อุทัยวรรณ ศรีวิชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 40%
2. อาจารย์ภารวี ขจรไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 30%
3. อาจารย์ ดร.จุฑามาส เพ็งโคนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ รักษาพล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ ณ ทองแก้ว มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 10%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ภารวี ขจรไพบูลย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. อาจารย์ ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 50%
2. อาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
3. อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 5%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 60%
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยร่วม(2564) 40%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.ฐิระ ทองเหลือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.วีรภรณ์ โตคีรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย

ลำดับรายชื่อผู้วิจัย (ภายใน)หน่วยงานสถานะสัดส่วน
1. อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้วิจัยหลัก(2564) 100%
ไม่มีข้อมูลนักวิจัยภายนอก
ไม่มีข้อมูลงานวิจัยย่อย