แบบฟอร์มกำหนดเงื่อนไขการแสดงผลข้อมูล
รายงานจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ ของ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565
หมายเหตุ
- ใช้ข้ลมูลช่วงเวลาสัญญารับทุนดำเนินงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
- ใช้ข้อมูลนักวิจัยประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1/6/2565 ถึง 30/5/2566
จำนวนเงินโครงการวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินวิจัยที่หน่วยงานได้รับสนับสนุน
งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน งบประมาณภายในสถาบัน งบประมาณภายนอกสถาบัน
0.00 2,200,000.00 0.00 110,000.00
รวมทั้งหมด : 2,200,000.00 วิทย์ มนุษย์ฯ วิทย์ มนุษย์ฯ
0.00 0.00 110,000.00 0.00
รวมทั้งหมด : 110,000.00
ที่ รายละเอียดงานวิจัย จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ
นักวิจัย (%) วิทย์ฯ มนุษย์ฯ
จำนวนงานวิจัยทั้งหมด : 2 จำนวนเงินทั้งหมด : 2,200,000.00 จำนวนเงินที่ได้รับ : 110,000.00 110,000.00 0.00
1.สวพ.-65-001 ศึกษาชีพลักษณ์ของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ จำนวน 22 ชนิด ระยะที่ 4
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)200,000.00
รวม :200,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (50)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (35)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (10)
คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (5)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10,000.00
รวม :10,000.000.00
2.สวพ.-65-002 โครงการศึกษาและวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของพรรณไม้ภายในอุทยานราชพฤกษ์ ระยะที่ 3
ช่วงเวลาดำเนินการ : 1/10/2564 ถึง 30/9/2565
งบประมาณภายนอกสถาบัน หน่วยงานให้ทุนวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)2,000,000.00
รวม :2,000,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชญ์ภาส สังพาลี (45)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ เหิมฮึก (30)
คณะผลิตกรรมการเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (5)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล (5)
คณะเศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร.สิทธิชัย ชูสำโรง (15)
นอก : มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวม :100,000.000.00