ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาเล็บมือนาง (Crossocheilus siamensis) สำหรับการลำเลียงเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศช่วงสถานการณ์การระบาด ของโควิด19

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : อัตราความหนาแน่นที่เหมาะสมของปลาเล็บมือนาง (Crossocheilus siamensis) สำหรับการลำเลียงเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศช่วงสถานการณ์การระบาด ของโควิด19
หัวข้อภาษาอังกฤษ : -
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง
วันที่ตีพิมพ์ : 1 ธันวาคม 2564
ฉบับที่ : 2
หน้า : 22-31
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.6
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัยพากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
80
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021