การศึกษาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภายใต?สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลภายใต?สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อภาษาอังกฤษ : A INVESTIGATION OF THE LING BETWEEN BUSINESS ENVIRONMENT AND RISK MANAGEMENT OF HOSPITALS IN THE UPPER NORTHERN REGION, FOCUSING ON HOSPITALS UNDER THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH
วารสารที่ตีพิมพ์ : Journal of HRintelligence : HRi 
วันที่ตีพิมพ์ : 25 ธันวาคม 2566
ฉบับที่ : 18(2)
หน้า : 50-71
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.6
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย? มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศฐา วรุณกูล
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลชญา แว่นแก้ว
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลยา ไชยวงศ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
20
ณัฐธิดา วงศ์กันทา
ประเภทบุคคล : นักศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด : บริหารธุรกิจ การบัญชี
60
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023