การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในโครงการลงทุนธุรกิจครีมบรรเทาอาการอักเสบอินทรีย์สำหรับม้าของผู้ประกอบการรายใหม่ จังหวัดลำพูน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินในโครงการลงทุนธุรกิจครีมบรรเทาอาการอักเสบอินทรีย์สำหรับม้าของผู้ประกอบการรายใหม่ จังหวัดลำพูน
หัวข้อภาษาอังกฤษ : FINANCIAL FEASIBILITY STUDY OF AN INVESTMENT PROJECT IN ORGANIC INFLAMMATORY CREAM FOR HORSES OF A NEW ENTREPRENEUR IN LAMPHUN PROVINCE
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และวัฒนธรรม 
วันที่ตีพิมพ์ : 30 พฤศจิกายน 2566
ฉบับที่ : 11
หน้า : 192-202
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.8
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง/ https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=11548
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกุล ตุลาสมบัติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะบริหารธุรกิจ
100
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023