ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีผลต่อการบริหารแนวใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : ความคาดหวังของประชาชนต่อบทบาทของนักการเมืองท้องถิ่นที่มีผลต่อการบริหารแนวใหม่ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวข้อภาษาอังกฤษ : People's Expectations on the Role of Local Politicians in New Management A case study of Chiang Mai Municipality, Muang District, Chiang Mai Province
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์รวมสมัย
วันที่ตีพิมพ์ : 14 มิถุนายน 2566
ฉบับที่ : ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2566
หน้า : 16-29
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.6
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : สำนักงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
100
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023