คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : คุณลักษณะผู้นำทางการเมืองท้องถิ่นที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม
หัวข้อภาษาอังกฤษ : DESIRABLE LOCAL POLITICAL LEADERSHIP CHARACTERISTICS ACCORDING TO PEOPLE’S OPINIONS IN MAE RIM SUB-DISTRICT MUNICIPALITY, MAE RIM DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วันที่ตีพิมพ์ : 30 เมษายน 2566
ฉบับที่ : ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มีนาคม-เมษายน 2566
หน้า : 89-105
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.6
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิจ ผาเจริญ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
10
อาจารย์ ดร.นิติกาญจน์ นาคประสม
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
อาจารย์ ดร.สุดเขต สกุลทอง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยบริหารศาสตร์
80
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023