เครือข่ายเยาวชนกะเหรี่ยงบ้านกะเบอะดิน: ทุนทางสังคมเพื่อลดความขัดแย้งจาก โครงการสร้างเหมืองถ่านหินที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : เครือข่ายเยาวชนกะเหรี่ยงบ้านกะเบอะดิน: ทุนทางสังคมเพื่อลดความขัดแย้งจาก โครงการสร้างเหมืองถ่านหินที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม
หัวข้อภาษาอังกฤษ : Karen Youths Network in Ka Boe Din Village: Social Capital for Reduction of Conflict stemmed from the Coal Mine Project at Omkoi District, Chiang Mai Province
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต 
วันที่ตีพิมพ์ : 30 ธันวาคม 2565
ฉบับที่ : ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2565)
หน้า : 333-344
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.6
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : เครือข่ายบริหารการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา (สกอ.)
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ รักชาติ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะศิลปศาสตร์
100
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023