ปฏิกิริยาการควบแน?นของน้ำจากอากาศด?วยการใช?อุปกรณ?แลกเปลี่ยนความร?อนร?วมกับตู?แช?เย็น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : ปฏิกิริยาการควบแน?นของน้ำจากอากาศด?วยการใช?อุปกรณ?แลกเปลี่ยนความร?อนร?วมกับตู?แช?เย็น
หัวข้อภาษาอังกฤษ : ปฏิกิริยาการควบแน?นของน้ำจากอากาศด?วยการใช?อุปกรณ?แลกเปลี่ยนความร?อนร?วมกับตู?แช?เย็น
วารสารที่ตีพิมพ์ : วารสารวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชน 
วันที่ตีพิมพ์ : 1 มกราคม 2565
ฉบับที่ :
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.6
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
8
อาจารย์ ดร.ประนอม ยังคำมั่น
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะผลิตกรรมการเกษตร
8
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วยงานต้นสังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน
50
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023