ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อ E.coli ดื้อยาจากลูกสุกรท้องเสีย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : ผลของสารสกัดจากเปลือกทับทิมและใบฝรั่งในการยับยั้งเชื้อ E.coli ดื้อยาจากลูกสุกรท้องเสีย
หัวข้อภาษาอังกฤษ : Effects of pomegranate rind (Punica granatum Linn.) and guava leaf extract (Psidium guajava Linn.) for inhibition of multidrug resistant Escherichia coli recovered from diarrhoeal piglets
วารสารที่ตีพิมพ์ : Songklanakarin Journal of Science and Technology 
วันที่ตีพิมพ์ : 7 พฤษภาคม 2563
ฉบับที่ :
หน้า : 45-49
ระดับการนำเสนอ : ระดับนานาชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 1
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ผศ.ดร.สพ.ญ.รัถยาภรณ์ ง๊ะสมัน
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยส่งขลานครินทร์
20
นายกิตติพงษ์ ทิพยะ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : ฝ่ายงานฟาร์ม คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023