ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

Effects of Dietary Supplementation with Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) on Productive Performance, Egg Quality, and Duodenal Cell Proliferation of Laying Hens

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : Effects of Dietary Supplementation with Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) on Productive Performance, Egg Quality, and Duodenal Cell Proliferation of Laying Hens
หัวข้อภาษาอังกฤษ : Effects of Dietary Supplementation with Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) on Productive Performance, Egg Quality, and Duodenal Cell Proliferation of Laying Hens
วารสารที่ตีพิมพ์ : Animals
วันที่ตีพิมพ์ : 19 มกราคม 2565
ฉบับที่ : 12, 238.
หน้า : 1-15
ระดับการนำเสนอ : ระดับนานาชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 1
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
นางสาวอรณี ศรีนวล
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.Hien Van Doan
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
อาจารย์ ดร.มงคล ยะไชย
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10
ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
นางสาวชนิดาภา แก่นมณี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021