ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด
หัวข้อภาษาอังกฤษ : ต้นทุน ผลตอบแทนการผลิตโคเนื้อคุณภาพ ของสมาชิกสหกรณ์โคเนื้อคุณภาพดีจังหวัดแพร่ จำกัด
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
วันที่ตีพิมพ์ : 22 กุมภาพันธ์ 2564
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 และนานาชาติ
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.4
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : สกอ.
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
อาจารย์ ดร.วันวสา วิโรจนารมย์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
10
อาจารย์ ดร.นลินี คงสุบรรณ์
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
70
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023