ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ผลของระยะเวลาในการขนส่งลูกไก่ต่อประสิทธิภาพการผลติ ไก่เนื้อในระบบอุตสาหกรรม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : ผลของระยะเวลาในการขนส่งลูกไก่ต่อประสิทธิภาพการผลติ ไก่เนื้อในระบบอุตสาหกรรม
หัวข้อภาษาอังกฤษ : Effect of transportation duration of chick on performance of broilers in industrial system
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่ตีพิมพ์ : 10 มีนาคม 2564
ฉบับที่ : เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 เล่ม 1
หน้า : 465-471
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.2
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
นายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
จตุพร สิงหาศรี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : บริษัท โกลเด้นท ฟาร์มเซ็นเตอร์ จำกัด
15
อินธิรา อินทสาร
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : บริษัท โกลเด้นท ฟาร์มเซ็นเตอร์ จำกัด
15
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021