ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ผลการเสริมอุปกรณ์ในโรงเรือนปล่อยพื้นแสลทต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และความเครียด ในไก่ไข่อายุ 19-42 สัปดาห์

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : ผลการเสริมอุปกรณ์ในโรงเรือนปล่อยพื้นแสลทต่อการแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว และความเครียด ในไก่ไข่อายุ 19-42 สัปดาห์
หัวข้อภาษาอังกฤษ : Effects of enriched objects in slatted floor housing on aggressive behavior and stress in laying hens at 19-42 weeks of age
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่ตีพิมพ์ : 2 ธันวาคม 2563
ฉบับที่ : การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเ
หน้า : 3859-3866
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.2
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
นางสาวสุวิมล เมืองชุม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
นางสาวสุชาดา ยอดพรม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
นายอาทิตย์ ปัญญาศักด์ิ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
15
ผศ.ดร.จำเริญ เที่ยงธรรม
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021