ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

Occurrence and sequence type of antimicrobial resistant Salmonella spp. circulating in antibiotic-free organic pig farms of northern-Thailand

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : Occurrence and sequence type of antimicrobial resistant Salmonella spp. circulating in antibiotic-free organic pig farms of northern-Thailand
หัวข้อภาษาอังกฤษ : Occurrence and sequence type of antimicrobial resistant Salmonella spp. circulating in antibiotic-free organic pig farms of northern-Thailand
วารสารที่ตีพิมพ์ : The Thai Journal of Veterinary Medicine
วันที่ตีพิมพ์ : 22 มีนาคม 2564
ฉบับที่ : 51(2)
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 1
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
Dethaloun Meunsene
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Chiang Mai University
5
Samuel K. Sheppard
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : University of Bath
5
ธันยมัย บัววิรัตน์เลิศ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : -
5
Ben Pascoe
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : University of Bath
10
ประภาส พัชนี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Chiang Mai University
15
ภาคภูมิ ตาดี
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Chiang Mai University
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรพร ตาดี
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021