ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ผลของการเสริมน้ำมันตะไคร้ในอาหารข้นต่อกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนและการย่อยได้โดยใช้เทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : ผลของการเสริมน้ำมันตะไคร้ในอาหารข้นต่อกระบวนการหมักย่อยในกระเพาะรูเมนและการย่อยได้โดยใช้เทคนิคการผลิตแก๊สในหลอดทดลอง
หัวข้อภาษาอังกฤษ : Influence of lemon grass oil supplementation in concentrate on rumen fermentation and digestibility using in vitro gas production technique
วารสารที่ตีพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่ตีพิมพ์ : 25 มกราคม 2564
ฉบับที่ : แก่นเกษตร 49 (ฉบับพิเศษ1)
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.2
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
นางสาวณัฐณิชา บุญเล็ก
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
นางสาวณัฐณิชา บุญเล็ก
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : -
5
นางสาวธิดาลักษณ์ สมบูรณ์ชัย
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : -
5
นางสาวธิดาลักษณ์ สมบูรณ์ชัย
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
นางสาวระวีวรรณ ศิริวรรณ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : -
5
นางสาวระวีวรรณ ศิริวรรณ์
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
นางสาวศรัญญา ม่วงทิพย์มาลัย
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : -
5
นางสาวศรัญญา ม่วงทิพย์มาลัย
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : -
5
นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5
นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : -
20
นางสาวชุติกาญจน์ ศรทองแดง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021