ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังรวมยอดอัดเม็ดทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และเมตาบอไลซ์ในเลือดในโครีดนม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังรวมยอดอัดเม็ดทดแทนกากถั่วเหลืองในอาหารข้นต่อปริมาณการกินได้ การย่อยได้ และเมตาบอไลซ์ในเลือดในโครีดนม
หัวข้อภาษาอังกฤษ : Effect of cassava top pellet replacement for soybean meal in concentrate on feed intake, digestibility and blood metabolite in lactating dairy cows
วารสารที่ตีพิมพ์ : แก่นเกษตร
วันที่ตีพิมพ์ : 5 สิงหาคม 2564
ฉบับที่ : 49 (4)
หน้า :
ระดับการนำเสนอ : ระดับชาติ
น้ำหนักของวารสาร : 0.8
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
ดร.นวนน จันทประสาร
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
ดร.นวนน จันทประสาร
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
10
อาจารย์ ดร.อานนท์ ปะเสระกัง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
30
นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50
นางสาวจุฑารักษ์ กิติยานุภาพ
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
50
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021