ค้นหาข้อมูล
ติดต่อสอบถาม
ลงชื่อเข้าใช้งาน
หน้าแรกของระบบ

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---

--- ยังไม่มีเมนูย่อย ---
 

Comparative effect of Volvariella volvacea-treated rice straw and purple corn stover fed at different levels on predicted methane production and milk fatty acid profiles in tropical dairy cows

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หัวข้อภาษาไทย : Comparative effect of Volvariella volvacea-treated rice straw and purple corn stover fed at different levels on predicted methane production and milk fatty acid profiles in tropical dairy cows
หัวข้อภาษาอังกฤษ : Comparative effect of Volvariella volvacea-treated rice straw and purple corn stover fed at different levels on predicted methane production and milk fatty acid profiles in tropical dairy cows
วารสารที่ตีพิมพ์ : Livestock Science
วันที่ตีพิมพ์ : 11 กรกฎาคม 2564
ฉบับที่ : 251
หน้า :
ระดับการนำเสนอ :
น้ำหนักของวารสาร : 1
เจ้าของวารสารที่ตีพิมพ์ :
ส่วนที่ 2 เจ้าของผลงาน
รายชื่อนักวิจัยความรับผิดชอบ (%)
Sarong So
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5
รศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5
รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
รศ.ดร.ปิ่น จันจุฬา
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10
ดร.นวนน จันทประสาร
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
10
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ ฝอยกลาง
ประเภทบุคคล : บุคลากรภายใน     กลุ่มนักวิจัย : เกษตรศาสตร์
หน่วยงานต้นสังกัด : คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
10
Prof.Kevin J. Harvatine
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Animal Science, Pennsylvania State University
10
Prof.Kevin J. Harvatine
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : Department of Animal Science, Pennsylvania State University
10
ดร.เบญจมาศ คนแข็ง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
รศ.ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง
ประเภทบุคคล : บุคคลภายนอก
หน่วยงานต้นสังกัด : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
20
ส่วนที่ 3 เอกสาร/รูปภาพ ประกอบการนำเสนอ
ไม่มีข้อมูลรูปภาพปรพกอบการนำเสนองานวิจัย
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2021