ทุนสนันสนุนงานวิจัยตามปีงบประมาณ

ข้อมูลทุนสนันสนุนงานวิจัยของหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ที่ทำสัญญาในปีงบประมาณ 2567 มีจำนวนงบประมาณทั้งหมด 1,442,000.00 บาท
ที่ งานวิจัย แหล่งทุนสนับสนุน ข้อมูลเจ้าของงานวิจัย
เจ้าของผลงาน % งบประมาณ
1OT-67-013 การส่งเสริมปัจจัยทางการตลาดสินค้าชุมชนที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดชุมพร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
500.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
200.00
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อนิรุต หนูปลอด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชุมพล อังคณานนท์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ พู่พัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
รวมทั้งหมด0.00
2OT-67-010 แนวทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในงานบริการของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
นายประภัย สุขอิน
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สำนักงานคณบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
1000.00
รวมทั้งหมด0.00
3OT-67-006 อิทธิพลแรงจูงใจภายในที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ทุนส่วนตัว / ส่วนตัวของผู้วิจัย
ทุนส่วนตัว
0.00
รวมทั้งหมด0.00
อาจารย์ ดร.ฐิติมา ศรีพร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
700.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
อาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
อาจารย์ ดร.ชรินทร ศรีวิฑูรย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
100.00
รวมทั้งหมด0.00
4มจ.1-67-08-007 การเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบการผลิตกล้วยหอมทองเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นอย่างมีส่วนร่วม ณ จังหวัดชุมพร
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
688,000.00
รวมทั้งหมด688,000.00
อาจารย์ปณิดา กันถาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
40275,200.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล พิมลรัตน์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30206,400.00
อาจารย์ฉัตรนลิน แก้วสม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30206,400.00
รวมทั้งหมด688,000.00
5มจ.1-67-06-007 การใช้ประโยชน์ตะกอนไบโอฟลอคที่เหลือทิ้งจากระบบเลี้ยงปลานิลทนเค็มเป็นอาหารหอยแครงที่เลี้ยงในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
377,000.00
รวมทั้งหมด377,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
70263,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30113,100.00
รวมทั้งหมด377,000.00
6มจ.1-67-06-006 การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลคุณภาพสูงด้วยระบบไบโอฟลอคร่วมกับสาหร่ายพวงองุ่นในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ
งบประมาณภายในสถาบัน / งบภายในมหาวิทยาลัย
งบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund)
377,000.00
รวมทั้งหมด377,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
70263,900.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา สว่างอารมย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
30113,100.00
รวมทั้งหมด377,000.00
ที่อยู่การติดต่อ
กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 0-5387-3000
ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา 0-5387-3457
ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร 0-5387-3285
ERP Maejo University - All Rights Reserved 2023